Lingua/lengua

banderiña   

O usuario pode elixir, no seu perfil, cal quere que sexa a lingua do "interface" ou visualización da plataforma, que está baseada no programa MOODLE.

O programa moodle está inicialmente desenvolvido en inglés, existindo diversos paquetes de idiomas e, entre eles, o español e o galego. Tanto un coma outro conteñen unha tradución desde o inglés e desde o portugués, respectivamente.

É posible que nalgún caso, por defecto de traducción, aparezan mensaxes neses idiomas, adoitan ser mensaxes de erro e por regra xeral pouco habituais.

Iso pode deberse, ben a simples defectos de tradución, ou ben ao constante desenvolvemento do programa moodle, que ás veces  fai que a tradución se demore en chegar.

Pregamos disculpas se aparece unha mensaxe noutro idioma ca o elixido. De existir algunha dúbida, por favor,  avisade e ímolas traducindo.

Grazas

banderita

El usuario puede elegir, en su perfil, cual quiere que sea la lengua del "interface" o visualización de la plataforma, que está basada en el programa MOODLE.

 El programa moodle está inicialmente desarrollado en inglés, existiendo diversos paquetes de idiomas y, entre ellos, el español y el gallego. Tanto uno como otro contienen una traducción desde el inglés y desde el portugués, respectivamente.

Es posible que en algún caso, por defecto de traducción, aparezcan mensajes en esos idiomas, suelen ser mensajes de error y por regla general poco habituales.

Eso puede deberse, bien la simples defectos de traducción, o bien al constante desarrollo del programa moodle, que a veces  hace que la traducción se demore en llegar.

Pedimos disculpas si aparece un mensaje en otro idioma que el elegido. De existir alguna duda, por favor,  avisad y las vamos traduciendo.

Gracias

Última modificación: viernes, 15 de septiembre de 2017, 11:29